Home

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555

1. คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน

ผ.อ.บุญเลิศ   สัสสี                       วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา                สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษาและกรรมการ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์   สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษาและกรรมการ

ดร.ถวิดา มณีวรรณ์                     สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษาและกรรมการ

ผ.อ.วีระ พิชิตกุล                         วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                                    กรรมการ

รอง ผ.อ.บุญเลียง อบแสงทอง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ                   กรรมการ

รศ.ดร.วรา วราวิทย์                     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร              กรรมการ

ดร.พรภพ นัยเนตร                     มหาวิทยาลัยมหิดล                                             กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

นายพิพัฒน์ บุญศิริ                      วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน                             ประธานกรรมการ

นางสาวปรัชญา คนธขจร          วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                        กรรมการ

นางสาวณัฐิดา เบญจวรรณ        วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                 กรรมการ

นายกัมปนาท โชคชาตรี            สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา               กรรมการ

3.  คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์

นายประหยัด  นามวงศ์              วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี                         ประธานกรรมการ

ฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

นายไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์             วิทยาลัยการอาชีพมหาราช                                กรรมการ

นายสมหมาย อินทร์พลับ          วิทยาลัยเทคนิคตราด                                           กรรมการ              

ว่าที่ ร.อ.เอกวิทย์ หนูห่วง         วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                               กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างสนามแข่งขัน

นายบุญเลิศ สัสสี                        วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                ประธานกรรมการ

นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์                วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                กรรมการ

นายทนงศักดิ์ มูลสาร                 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                 กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีอรรถพรไพทีระกุล    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                              กรรมการ

นายพากร สง่างาม                       วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                กรรมการ

นายประเวส  สีทำมา                   วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                กรรมการ

นายจิรศักดิ์    สมสา                     วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                กรรมการ

นายบัญชา     ถาแยง                    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                กรรมการ

นายกนก ศรีคงเมือง                   วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                 กรรมการ

นายพเยาว์ คำนำ                          วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                กรรมการ

นายดิเรก จวนรุ่ง                         วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                 กรรมการ

นายธนพล ศรีคงเมือง                วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                 กรรมการ

5.  คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรวบรวมคะแนน

นายอดิศักดิ์   แก้วใส                   วิทยาลัยการอาชีพสังขะ                                    ประธานกรรมการ

นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ      วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม                            กรรมการ

นางสาวผุสดี จั่นสังข์                  วิทยาลัยเทคนิคตราด                                          กรรมการ

นายภุณเชน  ทองแม้น               วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                      กรรมการ

น.ส.นันทิดา นิลหุต                   มหาวิทยาลัยมหิดล                                              กรรมการและเลขานุการ

6.  คณะกรรมการฝ่ายการตัดสินชี้ขาดในสนามและห้องควบคุม

นายกิตติพงค์  อุตตมะเวทิน      วิทยาลัยเทคนิคระยอง                                        ประธานกรรมการ

นายวีระชัย    สมบัติกำไร           วิทยาลัยเทคนิคน่าน                                           รองประธานกรรมการ

นายธีรวัชร  ภักดี                         วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง                               กรรมการ

นายสัญญา    มโนพันธ์              วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                                    กรรมการ              

นายนรินทร์ สิงห์สกุล                วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                                    กรรมการ              

นายเดชา พัฒนาประสิทธิชัย   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                              กรรมการ              

นายอนุชาติ อินสด                    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                                        กรรมการ              

นายสิริสมัย เย็มรัมย์                   วิทยาลัยเทคนิคตราด                                           กรรมการ              

นายประจิม มูลแสน                   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์                                     กรรมการ

นายดิเรก สุวรรณโชติ                วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม                            กรรมการ

นายคารม กล่ำเทียน                   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                         กรรมการ

นางธัญญ์พิชา ท้วมทับ              วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์                                     กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์   สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย      ประธานกรรมการ

ดร.ถวิดา มณีวรรณ์                     สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย      รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์        มหาวิทยาลัยมหิดล                                              รองประธานกรรมการ      

รศ.ดร.วรา วราวิทย์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา               สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย                        ที่ปรึกษาและกรรมการ

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                     ที่ปรึกษาและกรรมการ

รศ.เวช วิเวก                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ             กรรมการ

รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                    กรรมการ

Mr.Syed Saqib Hussain Shah                             มหาวิทยาลัยมหิดล                                               กรรมการ

นายชวพล ดิเรกวัฒนะ                                         มหาวิทยาลัยมหิดล                                               กรรมการ

นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง                                         สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา                กรรมการ

นายสืบพงษ์ ทองนาค                                          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา                กรรมการ

นายธำรงค์ สว่างเดือน                                         วิทยาลัยการอาชีพเสนา                                       กรรมการ

นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน                                 วิทยาลัยเทคนิคระยอง                                          กรรมการ

นายวีระชัย สมบัติกำไร                                        วิทยาลัยเทคนิคน่าน                                             กรรมการ

ดร.พรภพ นัยเนตร                                                มหาวิทยาลัยมหิดล                                  กรรมการและเลขานุการ

 

Schedule
Application
Rules
Award
Committee
Download
Photo and Video
Contact Us

 

Robot Competition Links

Thailand Robot Championship
Thailand Rescue Robot
Thailand Robot@Home
Thailand Humanoid
Bicyrobo
Inexus Thailand